این جلسات جهت بررسی مسائل و موضوعات مربوط به مدارس علمیه بویژه مسائل پژوهشی و تحقیقی و گسترش سطح علمی مدارس علمیه برگزار می گردد

این جلسات جهت بررسی مسائل و موضوعات مربوط به مدارس علمیه بویژه مسائل پژوهشی و تحقیقی و گسترش سطح علمی مدارس علمیه برگزار می گردد