نحس بودن روز ۱۳ یا عدد ۱۳ ریشه عقلایی ندارد

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۱/۱۰

تابناک

سوال خود را مطرح کنید :