نشست انجمن یاوران وقف ودانش آموزان در راستای اجرای نیات امینانه واقفان خیر اندیش موقوفات شهر ستان خوی در قالب طرح مهر تحصیلی در محل دفتر امام جمعه محترم شهرستان خوی با حضور روسای ادارات آموزش وپزورش – اداره زندان – بهزیستی – کمیته امداد-اوقاف وامور خیریه -مرکز خیرین ونیکو کاری-موسسه عترت وبوتراب

نشست انجمن یاوران وقف ودانش آموزان در راستای اجرای نیات امینانه واقفان خیر اندیش موقوفات شهر ستان خوی در قالب طرح مهر تحصیلی در محل دفتر امام جمعه محترم شهرستان خوی با حضور روسای ادارات آموزش وپزورش – اداره زندان – بهزیستی – کمیته امداد-اوقاف وامور خیریه -مرکز خیرین ونیکو کاری-موسسه عترت وبوتراب