ملاقات کنندگان با امام(ع) در مسیر قیام(محرم سال ۱۳۹۹)

اندازه فونت :
۱۳۹۹/۰۷/۰۱

ملاقات کنندگان با امام(ع) در مسیر قیام:

مقدمه:

یکی از موضوعات عبرت آموز در حماسه عاشورا ملاقاتهای متعدد امام حسین(ع) در مسیر قیام علیه حکومت جور اموی با اشخاص و گروه های مختلف با اهداف خاص هر کدام

 

ملاقات کنندگان:

۱-تعدادی از کارگزاران حکومت جهت جلوگیری از حرکـت کاروان امـام حسین(ع) بسوی کوفه

۲-اشخاصی از رجال سیاسی که دنبال اجرای اهداف سیاسی خود بودند مانند عـبدالله بن زبیـر در مکـه

۳-افرادی که بر اساس اخباری که از رسولخدا(ص) شنیده بودند از این سفر امام(ع) احسـاس خطـر مـی کـردنـد

۴-برخی هم جز دلسوزی و علاقه به امام حسین(ع) هـدف دیگـری نـداشـتنـد

 

اسامی تعدادی از ملاقات کنندگان:

محمد حنفیه برادر امام ،حضرت ام سلمه همسر رسولخدا(ص) ،عبدالله بن جعفر همسر حضرت زینب،عبدالله بن عباس والی مکه،عبدالله بن مطیع ،عبدالله بن زبیر ،فرزدق شاعر معروف،زهیر بن قین از شهدای کربلا ،عبید الله بن حر

جعفی،ضحاک بن عبدالله ،مردی از بنی مکرمه،مردی از بنی اسد ،فرستادگانی از کوفه،حرو سپاه او ،فرستاده عمر سعد ،کاروان یمن و …

 

یادآوری:

ایراد عمده نوع ملاقات کنندگان و پیشنهدا دهندگان این بود که بجای حمایت عملی از فرزند رسولخدا(ص) و امام واجب الاطاعه پیشنهاد انصراف از سفر می دادند غافل از اینکه امام رسالتی الهی بر عهده داشت

سوال خود را مطرح کنید :