(۲)مکاسب ج ۲ ص ۱۴۵

اندازه فونت :
۱۴۰۰/۰۳/۱۰

(۲)مکاسب ج ۲ ص ۱۴۵

سوال خود را مطرح کنید :